ผู้สอน
ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

จริยะ ม.6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23818

สถานศึกษา

โรงเรียนนารีวุฒิ


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ

เพื่อให้การจัดการศึกษารายวิชาคริสต์ศาสนาของโรงเรียนในเครือคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นไปในทิศทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2552 สอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและนโยบายการอภิบาลของโรงเรียนในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพทุกมิติ เฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านศาสนา ให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา เป็นศาสนิกชนที่ดี สามารถผสมผสานวัฒนธรรมกับความเชื่อและผสมผสานความเชื่อกับชีวิต ในบริบทของสังคมไทย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาตนในมิติด้านศาสนา ฝึกฝนในการปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม เติบโตขึ้นในคุณธรรมในความเชื่อ ความไว้ใจและความรักต่อพระเจ้า อุทิศตนด้วยความรักและเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ เจริญชีวิตด้วยการปฏิบัติตามค่านิยมพระวรสาร สามารถอ่านและยอมรับทุกคน และทุกเหตุการณ์ต่าง ๆ ด้วยความเชื่อ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนให้บรรลุวุฒิภาวะแห่งความเชื่อ

2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านชีวิตคริสตชน จนบรรลุความสมบูรณ์ครบครัน สามารถเป็นผู้แพร่ธรรมท่ามกลางเยาวชน เผยแพร่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าไปสู่บุคคลรอบข้างเยี่ยงยุวธรรมทูตที่ดี

3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความจริง อันนำไปสู่ชีวิตนิรันดร