เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำสอนอนุบาล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อปฏิบัติให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รู้จักการประหยัด อดออมสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทเบื้องต้น การแบ่งปัน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข