เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 22103 คอมพิวเตอร์ ม.3 ห้อง1-4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แบบบันทึกการจัดทำคำอธิบายรายวิชา

รายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 23102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2553

คำอธิบายรายวิชา

อธิบาย ระดับของเทคโนโลยี หลักการทำโครงงานที่ดี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานในรูปแบบมัลติมีเดีย และปฏิบัติ เพื่อสร้างสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มุ่งเน้นให้เกิดความใฝ่เรียนรู้และมีมุ่งมั่นในการทำงาน กระตือรือร้น มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ และเกิดความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสตัวชี้วัด

มฐ ง 2.1 ม.3/1 – ม.3/2

มฐ ง 3.1 ม.3/4