เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แบบทดสอบวิชาสังคม1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิต

ดังนั้นเราจึงต้องมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้

1. สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. การรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม