homeนโยบายสาธารณะ
personperson_add
นโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
person
ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
2384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบาย ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ           การประเมินผลนโยบาย หลักการวางแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การนำแผนไปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและวางแผน กรณศึกษานโยบายสาธารณะการวางแผนของรัฐบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)