homeนโยบายสาธารณะ
personperson_add
นโยบายสาธารณะ

ผู้สอน
person
ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นโยบายสาธารณะ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2384

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบาย ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ           การประเมินผลนโยบาย หลักการวางแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การนำแผนไปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและวางแผน กรณศึกษานโยบายสาธารณะการวางแผนของรัฐบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)