นโยบายสาธารณะ

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการในการกำหนดนโยบาย ตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ           การประเมินผลนโยบาย หลักการวางแผน ขั้นตอนของการวางแผน  การนำแผนไปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและวางแผน กรณศึกษานโยบายสาธารณะการวางแผนของรัฐบาล