อ22101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ผู้สอน

ครู ชนัชญ์ เฟื่องไพศาลศิลป์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อ22101 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23840

สถานศึกษา
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา      ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         รหัสวิชา    อ 22101     กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ

เวลา     60     ชั่วโมง        จำนวน   1.5   หน่วยกิต           ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่  2         ภาคเรียนที่  1 / 2553


 


คำอธิบายรายวิชา

            ใช้ คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ฟังหรืออ่าน อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ และบทร้อยกรองสั้นตามหลักการอ่าน สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ ลำดับคำตามโครงสร้าง ประโยค และภาษาต่างประเทศและภาษาไทย บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน สิ่งแวดล้อม  อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษา การอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตีความและวิเคราะห์สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เขียนประโยคตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ บอกรายละเอียด และสรุปใจความสำคัญของบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้น บุคคลสำคัญของท้องถิ่น และเรื่องราวจากสื่อประเภทต่าง ๆ    ใช้ภาษาตามสถานการณ์ในการสนทนาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวหรือเรื่องที่สนใจ

            โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา  สังเกตรับรู้   สร้างความคิดรวบยอด  ทำงานเป็นทีม  เสนอและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น วางแผนการทำงาน ใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหา และสื่อสาร

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง และอยู่อย่างพอเพียง  มีเหตุผลสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ม.2/1-4

            มฐต 1.2     ม.2/1, ม.2/2

            มฐต 2.1     ม.2/1

            มฐต 2.2    ม.2/1

            มฐต 4.1     ม.2/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.