เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ15101 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียนหรือใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำขออนุญาต สำนวน คำบอกลำดับขั้นตอนคำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม การพูดสนทนาในการทักทายที่แสดงความรู้สึก การให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเรื่องใกล้ตัวจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถเขียน วาดภาพ สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว สิ่งแวดล้อมและโรงเรียนได้ ตลอดจนถึงการฟัง ตอบคำถาม โต้ตอบบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การกล่าวทักทาย ขอบคุณ กล่าวลา ขอโทษ เทศกาล วันสำคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณี งานฉลองของวัฒนธรรมไทยที่มีความแตกต่างกันกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษา รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอน พจนานุกรมในการค้นคว้า สืบค้น หาคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วย

            โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ การคิดรวบยอด การเรียนภาษา การแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง ร่าเริง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีเหตุผลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

 ตัวชี้วัด

            มฐ ต 1.1   ป.5/1-4

            มฐ ต 1.2   ป.5/1-5

            มฐ ต 1.3   ป.5/1-3

            มฐ ต 2.1   ป.5/1-3

            มฐ ต 2.2   ป.5/1-2

            มฐ ต 3.1   ป.5/1

            มฐ ต 4.1   ป.5/1

            มฐ ต 4.2   ป.5/1