ผู้สอน
ดาราณี คงสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อนุบาล 3/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23849

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก หน่วย อาเซียน เรื่อง ธงชาติและสัญลักษณ์ประจำชาติ

วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ. ........................... ชั้น อ.3/.......................

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อ

ประเมินผล

บันทึกหลังสอน

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย

ตามข้อตกลงได้

(ม.2 บ.2)

2. เด็กร่วมกิจกรรมด้วย

ความตั้งใจตั้งแต่ต้นจน

จบอย่างมีความสุข

(ม.12 บ.1)

การทำท่าทางตามข้อตกลง

ประสบการณ์สำคัญ

- การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการ

เคลื่อนไหวเคลื่อนที่

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

1. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะและสัญญาณ

2. ครูแจกธงประจำชาติอาเซียนให้เด็กคนละ 1 ธง แล้วเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามสัญญาณหยุดในแต่ละครั้งให้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น จับกลุ่มตามจำนวนธงชาติประจำชาติเดียวกัน จับกลุ่มตามจำนวนธงชาติที่มมีขนาดเท่ากัน

- เครื่องเคาะ

จังหวะ

- ธงประจำชาติ

อาเซียน

สังเกตจาก

- การปฏิบัติตาม

ข้อตกลง

- การเข้าร่วม

กิจกรรมของเด็ก

1. เด็กร่วมสนทนาแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สัญลักษณ์ประจำชาติ

อาเซียนได้ (ม.9 บ.1)

2. เด็กสังเกตเปรียบเทียบ

ลักษณะของธงประจำ

ชาติอาเซียนได้

(ม.10 บ.1)

3. เด็กบอกชื่อธงประจำ

ชาติอาเซียนได้

(ม.9 บ.1)

ธงชาติและสัญลักษณ์ประจำชาติ

อาเซียน 10 ประการ

- ธงวงเดือน ประเทศลาว

- กลางธงมีภาพตราแผ่นดิน

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

- ธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว

ประเทศเมียร์ม่าร์

- รูปปราสาทหินนครวัดสามยอด

ประเทศกัมพูชา

- มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง

ตรงกลาง ประเทศเวียดนาม

- มีรูปพระจันทร์เสี้ยว –สิงคโปร์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง “อาเซียน” พร้อมกับร่วม

สนทนาเกี่ยวกับความหมายของเนื้อหาในบทเพลง

อาเซียน

2. ครูนำธงประจำชาติอาเซียนมาให้เด็กดู ให้เด็กอาสาออก

มาหยิบแล้วบอกว่าคือธงประเทศใด จากประสบการณ์ที่

ได้เรียนรู้หรือพบเห็น

3. เด็กแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ครูแจกธงประจำชาติ

อาเซียนให้เด็กกลุ่มละ 2 ธงชาติ แล้วให้เด็กร่วมสนทนา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่เด่นของธงประจำ

ชาติอาเซียน

- เพลง “อาเซียน”

- ธงประจำชาติ

อาเซียน

สังเกตจาก

- จากการสังเกต

เปรียบเทียบ

สัญลักษณ์

ประจำชาติ

อาเซียน

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อ

ประเมินผล

บันทึกหลังสอน

- ยาลูร์ เกมิลัง ประเทศมาเลเซีย

- รูปดาวอาทิตย์รัศมี 8 แฉก

ประเทศฟิลิปปินส์

- ซังเมราห์ปูติห์ – อินโดนีเซีย

- ธงไตรรงค์ ประเทศไทย

4. เด็กแต่ละกลุ่มออกมาบอกว่ามีลักษณะใดที่เด่นและเป็น

ธงประจำชาติใด

5. ครูและเด็กร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นสังเกตเปรียบ

เทียบสัญลักษณ์ประจำชาติอาเซียน เน้นให้เด็กรัก

ประเทศชาติไทยของตนเอง

6. เด็กและครูร่วมกันสรุปชื่อธงชาติของแต่ละประเทศ

อาเซียน

1. เด็กมีความสุขและ

ชื่นชมผลงานในการทำ

งานศิลปะได้ (ม.4 บ.1)

2. เด็กทำงานที่ได้รับมอบ

หมายจนสำเร็จได้

(ม.4 บ.1)

การตัดปะภาพธงชาติประจำชาติ

อาเซียน

ประสบการณ์สำคัญ

- การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่ง

สวยงาม

กิจกรรมสร้างสรรค์

1. ครูแนะนำการตัดธงชาติประจำชาติอาเซียน

2. ครูแบ่งเด็กให้นั่งตามกลุ่มที่จัดเตรียมอุปกรณ์การตัดปะ

ภาพธงชาติอาเซียน

3. เด็กลงมือปฏิบัติการทำกิจกรรมการตัดปะภาพธงชาติ

อาเซียนของแต่ละประเทศพร้อมกับวาดภาพต่อเติมตาม

จินตนาการ

4. นำผลงานแสดงหน้าชั้นเรียน

- กรรไกร

- กาว

- กระดาษ A4

- ภาพธงชาติ

อาเซียน

สังเกตจาก

- การทำงานของ

เด็ก

1. เด็กเล่นร่วมกับเพื่อน

เป็นกลุ่มได้ (ม.8 บ.1)

2. เด็กจัดเก็บของเล่นเข้า

ที่ได้อย่างเรียบร้อย

(ม.4 บ.1)

การเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ

ในห้องเรียน

ประสบการณ์สำคัญ

- การเล่นในห้องเรียน

- การเล่นเป็นกลุ่ม

กิจกรรมเสรี

1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการเล่นตามมุม

2. เด็กเล่นตามมุมร่วมกับเพื่อน

3. เด็กร่วมกันจัดเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย

- อุปกรณ์ใน

การเล่นตาม

มุมต่าง ๆ

สังเกตจาก

- การปฏิบัติตน ตามข้อตกลง

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

สื่อ

ประเมินผล

บันทึกหลังสอน

1. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง

ในการเล่นมอญซ่อนผ้า

(ม.8 บ.2)

- การเล่นการละเล่นไทย

“มอญซ่อนผ้า”

ประสบการณ์สำคัญ

- การเล่นนอกห้องเรียน

- การเล่นเป็นกลุ่ม

กิจกรรมกลางแจ้ง

1. ครูและเด็กร่วมกันสนทนาถึงการเล่นการละเล่น

มอญซ่อนผ้า

2. เด็กเล่นการละเล่น “มอญซ่อนผ้า” ร่วมกับเพื่อน

3. เมื่อเลิกเล่นล้างมือเข้าห้องเรียน

- การเล่น

“มอญซ่อนผ้า”

สังเกตจาก

- การปฏิบัติตาม

ข้อตกลงในการ

เล่นรวมกัน

1. เด็กเล่นภาพตัดต่อ

แผนที่ประเทศไทยได้

(ม.10 บ.1)

2. เด็กจัดเก็บ

การศึกษาเข้าที่ได้

เรียบร้อย (ม.4 บ.1)

การเล่นเกมภาพตัดต่อแผนที่ประเทศไทย

ประสบการณ์สำคัญ

- การต่อเข้าด้วยกัน การบรรจุ

และการเทออก

เกมการศึกษา

1. ครูแนะนำการเล่นเกมตัดต่อแผนที่ประเทศไทย

2. เด็กเข้ากลุ่มเล่นเกมภาพตัดต่อแผนที่ประเทศไทย

3. เมื่อเลิกเล่นแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่อย่างเรียบร้อย

- เกมภาพตัดต่อ

แผนที่

ประเทศไทย

สังเกตจาก

- การเล่นของเด็ก

อย่างถูกต้อง