ผู้สอน
กุลพรภัสร์ พันธุ์โพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23868

สถานศึกษา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง

อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนทำความสะอาดรองเท้า การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน การกรอกน้ำใส่ขวด การทำความสะอาดห้องเรียนการเลือกใช้เสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนาการประกอบอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การปลูกผักสวนครัว ในภาชนะ การบำรุงรักษาของเล่น และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ การดูแลรักษาข้อมูล หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลลักษณะต่างๆ รวมทั้งบอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกปฏิบัติทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน ทำความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน กรอกน้ำใส่ขวด ทำความสะอาดห้องเรียน เลือกใช้เสื้อผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ บำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน นำเสนอข้อมูลลักษณะต่างๆ ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทักษะการพิมพ์ ฝึกทักษะการใช้เม้าส์ การฝึกการใช้โปรแกรม GSP , โปรแกรมวาดภาพ Paint และโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม จิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความกระตือรือร้น มีนิสัยรักการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

1.1 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3

2.1 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3

3.1 ป.3/1 , ป.3/2

รวมทั้งหมด 8 ตัวชี้วัดโครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

13101 การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1-2) เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

งานบ้าน

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวมเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อฝึกการพึ่งพาตนเอง ฝึกการมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม

4

10

2

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นประจำทุกวัน ถ้ารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศจะทำให้มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจมีบุคลิกภาพดีและการซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

3

10

3

อาหารและโภชนาการ

1.1 ป.3/1

อาหารสด อาหารแห้งและอาหารปรุงสำเร็จ

ที่ซื้อมาประกอบอาหารมีวิธีการเก็บอาหารที่ถูกวิธีทำให้ไม่เน่าเสีย และผู้ที่ประกอบอาหารจะต้องมีอนามัยในการประกอบอาหาร

3

5

4

งานเกษตร

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

ผักสวนครัวคือผักที่ปลูกไว้รับประทานเป็นอาหาร การปลูกผักสวนครัวต้องใช้วัสดุอุปกรณ์การดูแลบำรุงรักษาจะทำให้พืชเจริญเติบโต

3

5

5

งานช่าง

ง 1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

ของเล่นและของใช้ส่วนตัวที่ใช้งานเป็นประจำจะต้องใช้อย่างทะนุถนอม การบำรุงรักษาและซ่อมแซมไม่ให้ชำรุด

เสียหายเป็นการประหยัด

3

10

6

งานประดิษฐ์

ง 1.1 ป.3/1

ป.3/2

ง 2.1 ป.3/1

งานประดิษฐ์เป็นงานสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่งตามกระบวนการทำงานประดิษฐ์

4

10

ลำดับที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

7

ข้อมูลสารสนเทศ

ง 3.1 ป.3/1

ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อแปลงสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วยเอกสาร เสียงหรือรูปภาพต่าง ๆ

2

5

8

ระบบคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.3/2

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการคำนวณผล ในรูปแบบหนึ่ง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ

ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เป็น

เทคโนโลยีที่สำคัญในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

2

5

9

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.3/2

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่สิ้นเปลืองเงินซื้อใหม่ เราสามารถที่จะดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างง่ายเพื่อทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานมีประสิทธิภาพ

2

10

10

การใช้โปรแกรมสร้างรูปภาพ

ง 3.1 ป.3/1

การใช้โปรแกรม GSP สร้างเรขาคณิต 2 มิติ การใช้โปรแกรม Paint วาดรูป โดยใช้เครื่องมือวาดรูปต่าง ๆ และบันทึกไฟล์

6

10

11

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Microsoft Word

ง 3.1 ป.3/1

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word มีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารในแบบต่าง ๆ ได้

4

10

12

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ง 3.1 ป.3/1

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถรับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เช่นข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความ และยังสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีอิสระเสรี

4

10

รวมระหว่างภาค / ปี

20

100

รวมปลายภาค / ปี

40


ตารางหน่วยการเรียนรู้

ง 13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1-2 ) จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

1

งานบ้าน

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

1.1 ความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือ

ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

1.2 กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ครอบครัวและส่วนรวม

1.3 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง : การ

จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน และการทำ

ความสะอาดกระเป๋านักเรียน

1.4 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง : การทำ

ความสะอาดรองเท้านักเรียน

1.5 การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว :

การปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน

1.6 การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว :

การกรอกน้ำใส่ขวด

1.7 การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม : การทำ

ความสะอาดห้องเรียน

4

1

1

1

1

2

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

2.1 การเลือกใช้เสื้อผ้า

2.2 ความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

2.3 ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า และ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

อย่างง่าย

2.4 การเนา

3

1

1

1

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

3

อาหารและโภชนาการ

1.1 ป.3/1

3.1 ความหมายและประโยชน์ของการเก็บ

รักษาอาหาร

3.2 การเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆ

3.3 ความหมายของการประกอบอาหาร

3.4 ขั้นตอนการประกอบอาหาร

3.5 อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัย

ในการประกอบอาหาร

3

1

1

1

4

งานเกษตร

1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

4.1 ความหมายและประเภทของผักสวนครัว

4.2 หลักการปลูกผักสวนครัวและเครื่องมือ

ที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

4.3 การปลูกผักชีในภาชนะ

4.4 การปลูกสะระแหน่ในภาชนะ

4.5 การดูแลรักษาผักสวนครัวและประโยชน์

ของการปลูกผักสวนครัว

3

1

1

1

5

งานช่าง

ง 1.1 ป.3/1

ป.3/2

ป.3/3

5.1 ของเล่นและของใช้ส่วนตัว

5.2 วิธีการบำรุงรักษาของเล่นและการ

ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

5.3 ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและ

การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

5.4 การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซม

ของใช้ส่วนตัว

3

1

1

1

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

6

งานประดิษฐ์

ง 1.1 ป.3/1

ป.3/2

ง 2.1 ป.3/1

6.1 ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์

6.2 วัสดุในท้องถิ่น

6.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์

6.4 กระบวนการงานประดิษฐ์

6.5 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ

โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น : กระถางต้นไม้

ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น

6.6 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ

โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น : ที่คั่นหนังสือ

6.7 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ใน

โอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

4

1

1

1

1

7

ข้อมูลสารสนเทศ

ง 3.1 ป.3/1

7.1 ความหมายและประโยชน์ของข้อมูล

สารสนเทศ

7.2 ประเภท คุณสมบัติ และการดูแลรักษา

7.3 การประมวลผลข้อมูล

2

1

1

8

ระบบคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.3/2

8.1 ความหมายและบทบาทของคอมพิวเตอร์

8.2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

- ไมโครคอมพิวเตอร์

- ฮาร์ดแวร์

- ซอฟต์แวร์

- บุคลากร

8.3 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

- การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

2

1

1

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

9

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.3/2

9.1 การดูแลรักษาและประโยชน์

9.2 สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์

9.3 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2

1

1

10

การใช้โปรแกรม

สร้างรูปภาพ

ง 3.1 ป.3/1

10.1 การใช้โปรแกรม GSP

(สร้างเรขาคณิต 2 มิติ)

10.2 การใช้โปรแกรม Paint

- การใช้เครื่องมือวาดรูป

- การบันทึกไฟล์รูปภาพ

6

2

4

11

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Microsoft Word

ง 3.1 ป.3/1

11.1 การใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรม

11.2 การกำหนดขนาดกระดาษ , การพิมพ์

ข้อความ , การบันทึกข้อมูลและการเปิดแฟ้มข้อมูล

11.3 การจัดรูปแบบเอกสาร

- การจัดรูปแบบอักษร

- การจัดรูปแบบข้อความ

11.4 การแทรกรูปภาพ

11.5 การแทรก-แก้ไขข้อความศิลป์

11.6 การวาดรูปอัตโนมัติ

11.7 การใช้คำสั่งเส้นขอบของหน้า

11.8 การสร้างตาราง

11.9 การพิมพ์ข้อความ

4

1

1

1

1

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จำนวนเวลา

12

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ง 3.1 ป.3/1

12.1 ความหมาย ประโยชน์ และโทษของ

อินเทอร์เน็ต

12.2 เว็บไซต์

12.3 การใช้งาน Internet Explorer

12.4 การสืบค้นข้อมูล

12.5 การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์

- ข้อความ

- รูปภาพ

- หน้าเว็บเพจ

4

1

1

1

1