ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับหลักสูตรการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา