ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชีวกลศาสตร์ 1 สำหรับหลักสูตรการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา