ห้องเรียนคณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "เท่ากับ" ( = )
อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "ไม่เท่ากับ" (<> , > ,< )