homeห้องเรียนคณิตศาสตร์
person
ห้องเรียนคณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย ชูเกียรติ ลอองแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนคณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2393

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "เท่ากับ" ( = )
อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "ไม่เท่ากับ" (<> , > ,< )


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)