เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Class ผดุงครรภ์ 55

เป็น ห้องเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ชีวิตระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทของสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 

2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา