homeผดุงครรภ์ขั้นสูง55
personperson_add
ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

ผู้สอน
ผศ.ดร ศศิกานต์ กาละ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2395

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Class ผดุงครรภ์ 55

เป็น ห้องเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ชีวิตระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทของสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 

2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)