homeผดุงครรภ์ขั้นสูง55
person
ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

ผู้สอน
ผศ.ดร ศศิกานต์ กาละ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2395

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Class ผดุงครรภ์ 55

เป็น ห้องเรียนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้ชีวิตระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทของสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง 

2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนผู้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)