ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน