เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ปาณิก เสนาฤทธิไกร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร