สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปาณิก เสนาฤทธิไกร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร