สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา สท0101เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร