นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนนักศึกษา ปรีชา พันธุเทพ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

ศึกษาความหมายประเภษของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา