นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปรีชา พันธุเทพ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายประเภษของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา