เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Mathematics Grade 6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วย ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ ทิศและแผนผัง รูปวงกลม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่สามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ความยาวรอบรูป พื้นที่และปริมาตร บทประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ


เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

  • ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้้ที่ 2 สมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทศนิยม

  • ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทิศและแผนผัง

หน่วยการเรียนรู้้ที่ 7 มุมและเส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 รูปเรขาคณิตและปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 บทประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การนำเสนอข้อมูลและความน่าจะเป็น