เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2418 เทคโนโลยีสำนักงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจรูปแบบและบทบาทที่เปลี่ยนไปบนสำนักงานสมัยใหม่

2. เข้าใจระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่

3. เข้าใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงาน

4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อสำนักงานสมัยใหม่

2. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสำนักงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของสำนักงาน วงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ-ส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอล การประมวลผลข้อมูล

 

สมรรถนะรายวิชา

       สามารถใช้โปรแกรมประเภท e-office / i--office / e-document ได้