2201-2418 เทคโนโลยีสำนักงาน
ผู้สอน

นาย ศุภชัย พวงบุบผา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
2201-2418 เทคโนโลยีสำนักงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2406

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจรูปแบบและบทบาทที่เปลี่ยนไปบนสำนักงานสมัยใหม่

2. เข้าใจระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่

3. เข้าใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในสำนักงาน

4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสำนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย บทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อสำนักงานสมัยใหม่

2. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานสำนักงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของสำนักงาน วงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ-ส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอล การประมวลผลข้อมูล

 

สมรรถนะรายวิชา

       สามารถใช้โปรแกรมประเภท e-office / i--office / e-document ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.