ผู้สอน
จิรศักดิ์ วรกา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ค15101 คณิตสาตร์ ป.5 การหากำไร ขาดทุน ราคาขายจากทุน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24063

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ


คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การหากำไร ขาดทุน ราคาขายจากทุน เวลา 1 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มฐ. ค 1.2 ตัวชี้วัด ป.5/3

มฐ. ค 6.1 ตัวชี้วัด ป.5/2

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการหากำไร ขาดทุน ราคาขายจากทุนให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้

ทักษะกระบวนการ

1. นำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขาย การลดราคา กำไร ขาดทุนไปประยุกต์ในการเรียนรู้ในชีวิตจริงได้

คุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม

1. มีระเบียบ

2. มีความรอบคอบ

3. กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมรวมชั้น

1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนแล้วยกตัวอย่างให้นักเรียนตอบคำถาม เช่น “ ขายเสื้อได้กำไร 10% แสดงว่าขายเสื้อได้เงินมากว่าหรือน้อยกว่าทุน ” (มากกว่า)

-ทุน 100 บาท ได้กำไร 10 บาท แสดงว่า ขายไปราคากี่บาท (110 บาท)

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปว่าได้กำไร 10% หมายถึงทุน 100 บาท ได้กำไร 10 บาท ขายไป 110 บาท

ครูยกตัวอย่างการขายของที่ขาดทุนเป็นร้อยละให้นักเรียนตอบคำถาม เช่น “ ขายกระเป๋าขาดทุน 5% ”

- ขายขาดทุน 5% แสดงว่าขายกระเป๋าได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่าทุน (น้อยกว่า)

- ถ้าทุน 100 บาท จะขาดทุนกี่บาท ( 5 บาท)

- ทุน 100 บาท ขาดทุน 5 บาท แสดงว่าขายไปกี่บาท (95 บาท)

- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปว่า ขาดทุน 5% หมายถึงทุน 100 บาท ขาดทุน 5 บาท ขายไป 95 บาท แล้วยกตัวอย่างทำนองเดียวกันนี้อีกหลายๆตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมาย

2. ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหากำไรหรือขาดทุนและราคาขาย เมื่อกำหนดทุนและกำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละให้ เช่น

“ มานะซื้อส้มมาราคา 300 บาท ขายได้กำไร 20% มานะขายส้มได้กำไรกี่บาท และเขาขายไปได้เงินเท่าไร ” ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้

-มานะขายส้มได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ (20%)

-ได้กำไร 20% หมายความว่าอย่างไร (ลงทุนซื้อส้ม 100 บาท ขายได้กำไร 20 บาท หรือลงทุน 100 บาท ขายได้ 120 บาท)

-มานะลงทุนซื้อส้มมากี่บาท ( 300 บาท)

ครูให้นักเรียนสังเกตว่าโจทย์มีลักษณะเช่นเดียวกับโจทย์การคูณการหาร จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำบนกระดาน จะได้ดังนี้

วิธีทำ ขายส้มได้กำไร 20% หมายถึง ลงทุนซื้อส้มมาราคา 100 บาท ขายได้กำไร 20 บาท

ลงทุนซื้อส้มมาราคา 100 บาท ขายได้กำไร 20 บาท

ลงทุนซื้อส้มมาราคา 1 บาท ขายได้กำไร บาท

ลงทุนซื้อส้มมาราคา 300 บาท ขายได้กำไร ´ 300 = 60 บาท

มานะขายส้มได้กำไร 60 บาท

ดังนั้นมานะขายส้มได้เงิน 300 + 60 = 360 บาท

ครูแนะนำว่าถ้าโจทย์ไม่กำหนดให้หากำไรหรือขาดทุน แต่ให้หาเฉพาะราคาขาย อาจใช้วิธีคิดดังนี้

ขายส้มได้กำไร 20% หมายถึง ทุน 100 บาท ขายได้เงิน 120 บาท

ทุน 100 บาท ขายได้เงิน 120 บาท

ทุน 1 บาท ขายได้เงิน บาท

ทุน 300 บาท ขายได้เงิน ´ 300 =360 บาท

ดังนั้น มานะขายส้มไปราคา 360 บาท

หลังจากนั้น ครูเปลี่ยนโจทย์เป็นการขายขาดทุน เช่น “มานะซื้อส้มมาราคา 300 บาท ขายขาดทุน 20% เขาขายส้มไปได้เงินเท่าไร” ให้นักเรียนตอบคำถามและช่วยกันแสดงวิธีทำ ทำนองเดียวกับโจทย์ที่กำหนดการขายได้กำไร

กิจกรรมกลุ่ม

3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กำหนดบัตรงานให้แต่ละกลุ่มหาคำตอบ แล้วเติมลงในช่องว่างเช่น

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2

หลังจากนั้นนำเสนอผลงานบนกระดาน ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจผลงานร่วมกันอภิปรายวิธีการหาราคาขายจากผลงานนักเรียน

กิจกรรมเดี่ยว

4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกที่ 8 เรื่อง กำไร ขาดทุน และราคาขายจากทุน

กิจกรรมรวมชั้น/สรุปรวม

5. ครูสนทนากับนักเรียนเป็นการสรุปอีกครั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อ ราคาขาย กับกำไร หรือขาดทุนซึ่งสรุปได้ดังนี้ ทุน หมายถึง ราคาสินค้า หรือสิ่งของที่ซื้อมา อาจเรียกว่าราคาซื้อ หรือทุน อาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุน

ราคาขาย หมายถึง ราคาสินค้าหรือสิ่งของที่ขายไป

ถ้าขายของได้กำไร แสดงว่าขายสินค้าได้เงินมากกว่าทุน

ถ้าขายของขาดทุน แสดงว่าขายสินค้าได้เงินน้อยกว่าทุน

4. ภาระงาน / ชิ้นงาน

1. แบบฝึกที่ 8 เรื่อง การหากำไร ขาดทุน ราคาขายจากทุน

5. แหล่งเรียนรู้ / สื่อ

1. กล่องสินค้าต่างๆ

2. หนังสือเรียน สสวท. ป.5 หน้า 221

6. การวัดและประเมินผล

วิธีวัด

เครื่องมือ

1. ตรวจแบบฝึก

1. แบบฝึก

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

3. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม/จริยธรรม

3. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรม/จริยธรรม