ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นม.2 ที่เรียน GSP