ห้องเรียนกลุ่มสาระศิลป์ (ดนตรี-นาฏศิลป์ ) ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2555