เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package

เกี่ยวกับชั้นเรียน

arti3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

my students class 1-2012คำอธิบายรายวิชา: รหัส วิชา: ARTI 3314 ชื่อวิชา:การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package, หน่วยกิตวิชา: 3(2-2-5) คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผล ทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจำหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2 มิติ

ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร