homeARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package
person
ARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package

ผู้สอน
ผศ. ประชิด ทิณบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2411

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

arti3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

my students class 1-2012คำอธิบายรายวิชา: รหัส วิชา: ARTI 3314 ชื่อวิชา:การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package, หน่วยกิตวิชา: 3(2-2-5) คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผล ทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจำหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2 มิติ

ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)