homeARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package
personperson_add
ARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package

ผู้สอน
ผศ. ประชิด ทิณบุตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ARTI3314 : การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2411

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

arti3314 การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

my students class 1-2012คำอธิบายรายวิชา: รหัส วิชา: ARTI 3314 ชื่อวิชา:การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ : Graphic Design on Package, หน่วยกิตวิชา: 3(2-2-5) คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผล ทางด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย และความประหยัดในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การจำหน่าย และการบริโภค เน้นการฝึกหัดการออกแบบ 2 มิติ

ภาคเรียนที่ 1/2555

ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)