609

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค เป็นวิชาที่ให้ความรู้และฝึกทักษะในการผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิคและประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานอย่างง่าย