ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์

คำอธิบายชั้นเรียน

ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย