เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MTH-202, PTH-216

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

เนื้อหารายวิชา

                โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์ กระบวนการเมแทบอลิซึม และกลไกการปรับตัวให้อยู่ในภาวะธำรงดุล การสร้างและซ่อมแซมอวัยวะในการเจริญเติบโต สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย การผ่าตัด การสาธิตและการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาข้างต้น

 

 

 วัตถุประสงค์ทั่วไป           

        เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงลักษณะโครงสร้าง หน้าที่ และ กลไกการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกายในสภาวะปกติ 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.        บอกความแตกต่างของกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และ สรีรวิทยา (physiology)

2.        จำแนกร่างกายออกเป็นระบบต่าง ๆ

3.        บอกลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะและโครงสร้างสำคัญที่พบในร่างกายแต่ละระบบ

4.         อธิบายการทำงานทางสรีรวิทยาของอวัยวะและโครงสร้างสำคัญที่พบในร่างกายแต่ละระบบ