เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คริสตศาสนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา อภิปราย เกี่ยวกับการไขแสดงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า โดยทางบรรพบุรุษของชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม และเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ในชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ท พระนางมารีย์ผู้ร่วมไถ่บาป การสืบทอดภารกิจของพระคริสตเจ้าโดยทางพระศาสนจักร ข้อความเชื่อเกี่ยวกับ พระตรีเอกภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบของความเป็นหนึ่งในสังคม สหพันธ์นักบุญ ตัวอย่างชีวิตนักบุญซาเลเซียน ชีวิตใหม่หลังความตาย ธรรมล้ำลึกปัสกา ศีลศักดิ์สิทธิ์ แห่งการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันคือศีลบรรพชา บทบาทหน้าที่ของคริสตชนในการส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์ อิสรภาพ จิตสำนึกของบาป และการสร้างบุญกุศล

วิเคราะห์ความหมายของความสุขแท้ในชีวิตของพระเยซูเจ้าและชีวิตคริสตชน ความสัมพันธ์ระหว่างบัญญัติ 10 ประการและบัญญัติแห่งความรักหน้าที่ในการปฏิบัติตนของคริสตชนต่อเพื่อนมนุษย์ บทสอนจากคำอุปมาของพระเยซูเจ้า

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการแห่งความรอดต่อมนุษยชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์และความแตกต่างระหว่างศีลศักดิ์สิทธิ์และสิ่งคล้ายศีล ร่วมพิธีด้วยความศรัทธา นำคำสอนของพระเยซูเจ้ามาปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนให้สมบูรณ์ครบครันยิ่งขึ้น