การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ภูเบศร์ พิลาดัง

สภาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา