สังคมศึกษา 456

วีระชัย ศรีหาพล

โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6