สังคมศึกษา 456

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย วีระชัย ศรีหาพล

โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6