คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 /2555