ม.4 ห้อง1

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร