ม.4 ห้อง1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนรายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร