ม.4 ห้อง2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร