เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/2 วิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4