PPC

ผู้สอน
person
กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PPC

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2443

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Production Planning and Control (การวางแผนและควบคุมการผลิต)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)