เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PPC

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Production Planning and Control (การวางแผนและควบคุมการผลิต)

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)