เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การพัฒนาความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)