ภาษาไทย ม.2/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนตัวอย่าง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน