เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Family Practice Learning

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน