homeFamily Practice Learning
personperson_add
Family Practice Learning

ผู้สอน
person
วรวีร์ ธนประกฤต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Family Practice Learning

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2448

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว การฝึกปฏิบัติโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการปฐมภูมิในชุมชนเป็นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)