การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซลเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น