เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English P.5 Unit2 60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระสำคัญ

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและพูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลได้

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องWh-questionและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนรูปประโยคWh-questionได้

3. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน