เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการคำนวณและจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรซึ่งมีหลายรูปแบบ