homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2555
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาง วราวัลย์ คำดี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2455

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.การอ่าน

2.การเขียน

3.การฟังดูพูด

4.หลักภาษา

5.วรรณคดีและวรรณกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)