มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.การอ่าน

2.การเขียน

3.การฟังดูพูด

4.หลักภาษา

5.วรรณคดีและวรรณกรรม