เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง21101คอมพิวเตอร์ ม1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
  1.1 บอกความหมายของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication)  
  1.2 สามารถแสดงวิธีการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างถูกวิธี  
  1.3 มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความอดทนและมีความสนใจใฝ่รู้ 
2. สาระสำคัญ
   การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ การสื่อสารข้อมูลจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรต่างๆ