ผู้สอน
กาญจนา ขวัญทองเย็น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

test


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24584

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวการเก็บคะแนน

ภาคเรียนที่ 1

ก่อนกลางภาค 3 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที 3 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ

หลังกลางภาค 2 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการ

ภาคเรียนที่ 2

ก่อนกลางภาค 3 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที 3 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ

หลังกลางภาค 2 หน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องสมการและการแก้สมการ