เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Basic Chinese 初级汉语

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เน้นการสนทนาภาษาจีนรูปแบบง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การออกเสียงที่ถูกต้อง การฝึกสะกดคำอย่างถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน การใช้วลีและประโยคง่ายๆ ได้อย่างเหมาะสม ฝึกการเขียนอักษรจีนเป็นไปตามกฎการเขียนอักษรจีน