เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Social and cultural change/Modernities and Global Processes 2/2559-2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1) ศึกษาความเป็นมาและเงื่อนไขของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ทำความเข้าใจสภาวะเชื่อมโยงร้อยรัดพันเกี่ยวกันระหว่างผู้คนในถิ่นท่ีต่างๆ ผ่านการเดินทาง การค้า ลัทธิอาณานิคม และเศรษฐกิจทุนนิยม จนกระทั่งนำไปสู่การกลายเป็น “ระบบโลก”

2) ความเป็นมาและเงื่อนไขของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก สภาวะเชื่อมโยงเกี่ยวกันระหว่างผู้คนที่อาศัยในถิ่นที่ต่างๆ ผ่านการเดินทางการค้าลัทธิอาณานิคมและเศรษฐกิจทุนนิยม จนนำไปสู่การเป็น "ระบบโลก"สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์