home511
personperson_add
511

ผู้สอน
person
นาง ระพีร์ ปิยจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
511

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2461

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชาท32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)