homeรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (คอมธุรกิจ กลุ่ม3)
personperson_add
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (คอมธุรกิจ กลุ่ม3)

ผู้สอน
อาจารย์ ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (คอมธุรกิจ กลุ่ม3)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2463

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ปัญหาและแนวทางแก้ไขหลักการใช้คำ สำนวน การผูกประโยค ระดับภาษา หลักและกระบวนการพัฒนาทักษะ  การรับและการส่งสาร การอ่านจับใจความ สรุปความ วิเคราะห์ และประเมินค่า ฝึกทักษะการอ่าน การพูด การเขียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)