ผู้สอน
อ.ดร. วิภพ แพงวังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 23 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การสำรวจเบื้องต้น 2/2559 (AEC)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24641

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

224111 การสำรวจเบื้องต้น (Introduction to Surveying)

วิชาเอกบังคับ ใน หลักสูตร วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

การสำรวจพื้นราบและการสำรวจภูมิประเทศด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสำรวจ รวมทั้งระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบหรือทางดิ่งเพื่อการทำแผนที่

Theoretical and practical plane and topographic survey using techniques and equipment of surveying including the global positioning systems to construct the network of horizontal / vertical control for mapping