เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การสำรวจเบื้องต้น 2/2559 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

224111 การสำรวจเบื้องต้น (Introduction to Surveying)

วิชาเอกบังคับ ใน หลักสูตร วท.บ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

การสำรวจพื้นราบและการสำรวจภูมิประเทศด้วยเครื่องมือและเทคนิคการสำรวจ รวมทั้งระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบหรือทางดิ่งเพื่อการทำแผนที่

Theoretical and practical plane and topographic survey using techniques and equipment of surveying including the global positioning systems to construct the network of horizontal / vertical control for mapping