สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ3/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเรียนการสอน