เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ครูเบล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤษณา พนารัตน์

โรงเรียนบ้านดงโพนยอ

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์

เนื้อหาสาระประกอบด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน

การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์

การขึ้น-ตกของดวงอาจันทร์

การเกิดกลางวัน-กลางคืน

การกำหนดทิศ

แบบฝึกหัด

แบบทดสอบหลังเรียน