เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศสตร์ ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุฑามาศ พรพงษ์

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา

เนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1. การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000

2. ค่าประจำหลักและค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

3. การเขียนในรูปกระจาย

4. การเรียงลำดับจำนวน

5. การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน