การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ทองอินทร์ ชนาปะติ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา